Tüzük

ÇANAKKALE TURİSTİK OTELCİLER, İŞLETMECİLER VE YATIRIMCILAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

GENEL HÜKÜMLER

Madde_ 1) Derneğin Adı

 

Derneğin adı “Çanakkale Turistik Otelciler, İşletmeciler ve  Yatırımcılar Derneği” dir ve  “ÇATOD” kısaltmasıyla da anılır

.

Madde_ 2) Derneğin Merkezi

Derneğin Merkezi  Çanakkale olup başka şubesi yoktur.

Madde_ 3) Derneğin Amacı

Ülke ve bölge turizminin gelişiminde her türlü girişim ve hizmetlerde bulunmak, Ülke ve Bölge turizmi başta olmak üzere üye tesislerini ulusal ve uluslararası her türlü turizm faaliyetinde temsil etmek,  üyeler arasında işbirliği ile sosyal  dayanışmayı sağlamak, üyeler arasında fırsat eşitliğini sağlamak, haksız rekabet unsurlarına karşı girişimlerde bulunmak, üyelerinin haklı hukuki menfaatlerini korumak için girişimlerde bulunmak,  turizmde kaliteyi ve istihdamı arttırıcı girişimlerde bulunmak,  bu konularda projeler geliştirmek, kamu ve tüzel kişiler tarafından gerçekleştirilen projelere destek vermek.

Madde_ 4) Dernek amacını gerçekleştirmek ve sürdürmek için, dernekçe faaliyet yürütülecek çalışma alan ve biçimleri

4.1.Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak.

4.2.Kurs, seminer, konferans, panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek.

4.3.Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek ve dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap, gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak.

4.4.Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereçleri, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek.

4.5.Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama  faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden yurt dışından bağış kabul etmek, Yurtiçi ve Yurtdışı hibe veya eş finansman programlarından faydalanmak, kamu, tüzel kuruluşlar veya şahıslardan sponsorluk ve reklam sözleşmeleri kapsamında ekonomik destek sağlamak.

4.6.Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak, işletmek, kiraya vermek.

4.7.Üyelerin yararlanması ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri içinlokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek.

4.8. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirlmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar,konser,balo,tiyatro,sergi,spor,gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerin bu tür etkinliklerden yaralanmalarını sağlamak.

4.9.Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek.

4.10.Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda  vakıf kurmak, federasyon kurmak  veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurulabileceği tesisler  kurmak.

4.11.Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek ve kurululara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak ve fuarlara  katılmak

4.12.Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile  görev alanlarına giren konularla  ortak projeler yürütmek

4.14.Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak

4.15.Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan  alanlarda, diğer derneklerle  veya vakıf sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşları ile ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak.

4.16.Turizm politikası, turizm eğitimi, tanıtma, halkla ilişkiler, irtibat ve pazarlama gibi  konularda  faydalı olacak çalışmalar ve bu konularda yayınlar yapmak.

4.17.Kalite, fiyatlar, personel ve müşteri konularında üyeler arasında bir oto kontrol sistemi geliştirmek.

4.18.Üyelerin mensubu bulundukları işletmelerin fiyat politikasının tayinine, tanzim ve tespitine tavsiye niteliğinde yardımcı olmak

4.19.Üyelerinin iç ve dış piyasalardan toptan veya perakende malzeme maddeleri teminine yardımcı olmak.

4.20.Yurt dışında ünlü turizm yazarlarının ve seyahat acentelerinin temsilcilerini bilgi, görüş ve deneyimlerinden faydalanmak ve üyelerle temaslarını sağlayabilmek için  davet ve misafir etmek.

4.21.Ülkemizin veya bölgemizin tanıtılmasına katkıda bulunan yerli ve yabancı turistlerle turizm alanında başarılı hizmetler gösteren işletmecileri ödüllendirmek.

4.22.Turizm alanında hizmet veren diğer organizasyonlara (federasyon ve konfederasyon)katılmak ve bunun için aynı amaçlı diğer dernekler ile birleşmek

 

 

 

 

DERNEĞE ÜYE OLMA, DERNEK ÜYELİĞİNDEN ÇIKMA, DERNEK ÜYELİĞİNDEN ÇIKARILMA ŞART VE ŞEKİLLERİ

 

Madde_ 5) Derneğe üye olma hakkı

Tüzük hükümlerini kabul eden ve T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ‘turizm tesisi’ olarak nitelendirilerek Turizm İşletme veya Turizm Yatırım belgesine sahip tesis ve işletmelerin maliki  gerçek veya tüzel kişileri doğrudan derneğe üyelik için başvurabilir. Tüzel veya gerçek kişiler sahip oldukları tesis sayısı kadar üyelik için başvurabilir. Başvurulan her tesis için ayrı bir giriş aidatı ve aylık aidat uygulanır. Birden fazla tesis sahibi tüzel ve gerçek kişiler üye otel sayısı kadar temsil ve oy hakkına sahiptir.

T.C Turizm Bakanlığı Belgeli Tesisler için; Müracaat eden tüzel veya gerçek kişiler yatırım veya işletme belgelerinin bir kopyasını derneğe başvuru formu ile birlikte ibraz ederler.  Üyelik talebi Yönetim Kurulu tarafından başvuruyu takip eden ilk Yönetim Kurulu toplantısında incelenerek en geç 30 (otuz) gün içinde üyelik isteminin reddi ya da kabulü biçiminde karara bağlanır. Müracaat edenin üyeliğe kabulü halinde üye kaydı yapılır, reddi halinde ise müracaat edene talep dilekçesinde bildirdiği adresine yazılı bildirilir.

 Madde_ 6) Üye Çeşitleri

ASİL ÜYE : Derneğe üye olma hakkını elde eden gerçek ve tüzel kişilerden oluşur.

FAHRİ ÜYE : Derneğin faaliyetlerine maddi ve manevi olarak destek veren ve Yönetim Kurulu  tarafından Genel Kurula önerilen  ve Genel Kurul kararı ile kabul edilen üyelerdir. Genel Kurul toplantılarına katılabilirler, öneride bulunabilirler, ancak seçme ve seçilme hakları yoktur.

ONURSAL ÜYE :  Turizm sektöründe ün sahibi veya turizm ilgili çalışma alanında Çanakkale Bölgesine önemli katkılarda bulunmuş, toplum tarafından  takdir kazanmış kişilere Genel Kurul kararı ile onursal üyelik ünvanı verilir. Toplantılara katılabilir, önerilerde bulunabilir ancak seçme ve seçilme hakları yoktur.

Madde_ 7)  Üyelikten Çıkarılma

Hakkında aşağıdaki maddelerde belirtilen hususlardan bir veya birden fazlası gerçekleşmiş üyelerin üyelikleri Yönetim Kurulu’nun  oy çokluğu ile alacağı karar neticesinde sonlandırılır

7.1.Genel Kurul tarafından belirlenen üyelik aidatlarını, yazılı isteğe rağmen yazının kendisine tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde ödemeyen üyeler,

7.2. Dernek amaçları, faaliyetleri, birlik ve bütünlüğü aleyhinde çalıştığı hususunda Yönetim Kurulu’nun kanaat getirdiği üyeler,

7.3.Yazılı bildirime rağmen dernek faaliyetlerine katılmayan üyeler,

7.4. Derneğin organları tarafından kendisine verilen görevleri zamanında ve doğru biçimde yapmayan  üyeler,

7.5.Turizmin gelişmesini engelleyici faaliyetlerde bulunduğu hususunda Yönetim Kurulu’nun kanaat getirdiği üyeler,

7.6. TCK’nın Devlet Aleyhine Cürümler başlıklı kısmında yazılan suçlar sebebiyle kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı alan ve/veya yüz kızartıcı suçlar sebebiyle kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı alan üyeler.

Madde_ 8) Üyelik Hakları

8.1.Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir.

8.2.Her üye Genel Kurulda seçme ve seçilme hakkına sahiptir.

8.3.Olağan veya olağanüstü Genel Kurul kararı alındıktan sonra derneğe kayıt edilen üyeler  yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına katılamaz. 

8.4.Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul tarihine kadar oluşmuş üyelik aidatını ödemeyen üyeler Genel Kurula katılamazlar. Genel Kurul başlamadan önce derneğe olan aidat borçlarının ödemesi halinde yapılacak Genel Kurula katılabilirler.

8.5.Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu  bizzat kullanır, vekaleten oy kullanılamaz..

8.6.Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. ,Her üye hiçbir gerekçe göstermeksizin istifa hakkına sahiptir.

8.7.Her üye derneğin  var ise sosyal tesislerinden veya diğer faaliyetlerinden eşit şekilde faydalanma hakkına sahiptir.

8.8.Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din,  mezhep, aile, zümre, sınıf  farkı gözetilmez. Eşitliği bozan veya bazı üyelere bu sebeple ayrıcalık tanıyan hiçbir uygulama yapılamaz.

8.9.Dernekten çıkan veya çıkarılan üye dernek mal varlığı üzerinde hak iddia edemez ve üyeliği döneminde oluşmuş dernek borçlarından sorumluluğu devam eder.

8.10.Üyelikten çıkarılan üyenin, çıkarılma kararının kendisine tebliğinden itibaren 15 gün içersinde Yönetim Kurulu’na yazılı olarak yapacağı başvuru üzerine üyelikten çıkarılma işlemine karşı itiraz hakkı vardır. İtiraz tarihinden sonra gerçekleşecek ilk olağan ya  da olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Genel Kurulca karara bağlanır ve Genel Kurul Kararı kesindir. Üyenin yasal yollara müracaat hakları saklıdır.

 Madde_ 9) Derneğin Organları

9.1.Genel Kurul

9.2.Yönetim Kurulu

9.3.Denetleme kurulu

DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ VE TOPLANMA ZAMANI

Madde_ 10)  Kuruluş Şekli

Dernek tüzüğüne göre, Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerden oluşur

.

Madde_ 11) Toplanma Zamanı

Genel Kurul  her 2 yılda bir, Eylül ayı içerisinde, Yönetim Kurulunca belirlenecek gün ve saatte toplanır.  

Olağan toplantı dışında Genel Kurul, Yönetim ve Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin toplam sayısının yarısından bir fazlasının yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulunca bir ay içinde  olağanüstü toplantıya çağırır.

Madde_ 12) Çağrı Usulü

Yönetim Kurulu dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden; toplantı günü, saati, yeri ve gündemini içerir bir davet yazısı, e-postası olan üyelere aynı zamanda e-posta ile, e-posta adresi olmayan üyelere ise sadece iadeli taahhütlü mektup gönderilmek suretiyle veya mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağırılır, postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmaz; davet yazısının toplantıdan 15 gün önce postaya verilmiş olması yeterlidir. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, 2.toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arası 7 günden az, 60 günden çok olamaz.

Toplantı herhangi bir nedenle geri bırakılırsa, üyelere bu durum nedeni ile birlikte  iadeli taahhütlü olarak gönderilir ve bu toplantı  bildirim tarihinden en geç 6 ay  içinde  yapılır. 

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla ertelenemez

.

Madde_ 13 )  Toplantı Yeri

Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulunun belirlediği ve davet yazısından bildirdiği yerden başka bir yerde yapılamaz.

Madde_ 14)  Toplantı Yeter Sayısı

Genel Kurul dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılımıyla toplanır. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üye tam sayısının üçte ikisinin katılımıyla toplantı yapılabilir. İlk toplantıda yeter sayı sağlanmazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci  toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Madde_ 15) Toplantının Yapılış Usulü

Dernek Genel Kurul toplantıları mülki amire belirtilen gün, saat ve yerde  yapılır. Toplantıya katılacak üyeler kimliklerini ibraz ederek, hazırlanmış olan katılımcı isimlerinin olduğu listeye imzalarını atarlar. Üye olmayanlar, kimlik ibraz edemeyenler, imza atmayanlar Genel Kurula alınmaz. Toplantı yeter sayısı sağlanırsa, Yönetim Kurulu başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri toplantıyı açar. Yeterli sayı sağlanamazsa, tutanak düzenlenir. Toplantıyı yönetmek üzere başkan ve iki katip üye seçilir. Genel Kurul gündemindeki konuların görüşülerek, karara bağlanması ile son bulur. Her üyenin bir oy hakkı vardır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır, divan başkanı ve katipler tarafından imzalanır, toplantı bitiminde tutanak ve belgeler Yönetim Kurulu başkanına teslim edilir.  Yönetim Kurulu bu belgeleri korur ve yeni seçilen yönetime de en geç 7 gün içinde teslim eder.

Madde_ 16) Toplantıda Görüşülecek Konular

Genel Kurulda görüşülecek hususlar, Yönetim Kurulu’nun davet yazısında belirlediği gündem maddeleriyle sınırlıdır. Ancak toplantı sırasında toplantıya katılma hakkı bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen ek bir gündem maddesi olduğu belirlenir ise bu husus tutanak altına alınmak kaydıyla ayrıca gündeme alınır ve görüşülür.

Madde_ 17)  Genel Kurulun Görev Ve Yetkileri

17.1.Dernek organlarının seçilmesi

17.2.Dernek tüzüğünün değiştirilmesi

17.3.Denetleme Kurulları  raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibra edilmesi

17.4. Dernek için taşınmaz mal alınması veya mevcut taşınmazların satılması, kiraya verilmesi, taşınmazlar üzerinde rehin, ipotek ve ayni hak tesis edilmesi hususlarında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi

17.5.Üyelikten çıkarılan üyelerin itirazlarının kesin olarak sonuçlandırılması

17.6.Derneğin şubesinin açılıp açılmamasına karar verilmesi

17.7.Derneğin borçlanması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi

17.8. Derneğin fesih edilmesi

17.9. Yönetim Kurulu ve usulünce gündeme alınmak kaydıyla üyelerin diğer tekliflerinin incelenip karara bağlanması

Madde_ 18) Oy Kullanma Ve Karar Alma Usul Şekilleri

Genel Kurulda farklı bir karar alınmadığı takdirde dernek organlarının seçimi gizli oy, açık tasnif usulüyle yapılır. Bunun dışındaki oylamalarda Genel Kurulun belirleyeceği yöntem uygulanır. Genel Kurul kararları toplantıya  katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Ancak tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir. Geçerli oyların yarıdan bir fazlasına erişen aday veya öneri kazanmış veya kararlaştırılmış olur.

YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ, NE SURETLE SEÇİLECEĞİ, ASİL VE YEDEK ÜYE SAYISI

Madde_ 19) Yönetim Kurulu

7 asil ve 7 yedek üye olarak Genel Kurulca gizli oy ile seçilir. Asıl üyelerde ayrılan olursa yedek üyelerden sırası ile en çok oy alan asil üye olarak çağrılır. Eşit olması durumunda eşit oy almış üyeler arasında kura çekilir.

Yönetim Kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir :

Yönetim Kurulu üyeleri arasından başkan, başkan vekili, genel sekreter ve sayman seçmek

Derneği temsil etmek ya da bu konuda bir veya birkaç üyeye yetki vermek.

Derneğin gelir giderlerini yönetmek

Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak  ve Genel Kurul onayına sunmak.

Dernek amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için, Genel Kurul yetkisi ile  ihtiyaç duyulan taşınmaz mal satın almak  ya da satmak

Her faaliyet yılı sonunda  derneğin yıllık bilanço ve Yönetim Kurulu  çalışmalarını açıklayan raporu düzenlemek ve Genel Kurula sunmak.

Derneğe üye alınmasına veya çıkarılmasına karar vermek.

Derneğin şubesinin açılması  için kurucu üye görevlendirmek

Tüzükte belirtilen hizmetlerin gerçekleştirilmesi için  her türlü harcamayı yapmak.

Her türlü ayni ve nakdi bağışın kabul edilmesine karar vermek.

Dernek faaliyetlerinin icrasını teminen belirlediği şartlarda yeter sayıda personel istihdam etmek.

Madde_ 20) Yönetim Kurulunun Çalışma Şekli

Yönetim Kurulu ; başkan, başkan vekili, genel sekreter, sayman  ve 3 üye olmak üzere 7 üyeden oluşur. Yönetim Kurulu başkanı en fazla 2 dönem üst üste, Yönetim Kurulu üyeleri en fazla üst üste 4 dönem görev yapabilir. Üyeler bir dönem ara vermek suretiyle tekrar seçilme hakkına kavuşur. Yönetim Kurulu gerekli görmesi halinde üyelere haber vermek kaydıyla, çağrısız olarak toplanır. Toplantı için salt çoğunluk (4 kişi ) olması gerekir. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda başkanın oyu çoğunluğu sağlamış sayılır.

BAŞKAN: Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Derneğin ; mali, idari, sosyal, teknik, protokol ilişkilerinde derneği birinci derecede temsil eder. Kamu kurum ve kuruluşları ile üyesi olduğu federasyonlarla  ilgili yazışmaların yapılmasını sağlar. Genel Kurul sonuç bildirimleri ile, zamanında verilmesi gereken beyanname vb. gibi evrakların zamanında mülki amirliğe  verilmesini sağlar.

BAŞKAN VEKİLİ : Başkanın olmadığı zamanlarda; başkanının yetkilerini kullanır ve  Yönetim Kuruluna başkanlık eder.

GENEL SEKRETER : Yönetim Kurulu ve Genel Kurul toplantılarının yapılmasını sağlar. Genel Kurul ve Yönetim Kurulu tarafından alınan kararların sekretaryasını yapar. Derneğin idari kayıtlarını tutar . Derneğe ait arşiv oluşturur.İdari konularda Genel Kurul ve Yönetim Kurulu tarafından alınan kararların uygulanmasını sağlar.

SAYMAN : Bir önceki yılın kesin hesabını çıkarıp yönetim  kuruluna ve Genel Kurula sunar. Derneğin gelirlerini tahsil eder ve Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen yerlere ödemeleri yapar. Gelir ve giderlere ilişkin arşiv oluşturur. Derneğin mali işleri ile ilgili tüm yazışmaları yapar. Kamu kurum ve kuruluşlarına verilecek belgeleri  tanzim edip verir. Yönetim Kurulu tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirir..

Madde_ 21) Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerle  Tamamlanması

Yönetim Kurulu üye sayısında ayrılmalar nedeni ile yedeklerin getirilmesi sonrasında üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından  bir ay içinde toplantıya çağrılır. Genel Kurulda boşalan üyeliklere yeni üyeler seçilir.

Madde_ 22) Denetleme  Kurulu

Denetleme kurulu üç asil ve üç yedek üye olmak üzere Genel Kurulca seçilir.

Denetleme Kurulunun Görevleri ;

Yılda bir belirsiz bir zamanda derneğin bütün hesap ve işlemlerini, Yönetim Kurulunun işlem ve faaliyetlerini, derneğin mali durumunu incelemek ve denetlemek

Denetim sonucu düzenlenecek raporları  Yönetim Kuruluna ve her yıl Genel Kurul toplanmasından önceki   hazırlanacak  yıllık  raporları Genel Kurula sunmak.

Gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırmak.

  

Madde_ 23) Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi

Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, Yönetim Kurulu başkanı tarafından yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları dernek merkezinin bulunduğu yerin dernekler masasına bildirilir.

Madde_ 24) Aylık  ve Giriş Aidat Miktarları

Aidatlar Genel Kurul tarafından belirlenir. Her ayın ilk 10 günü içinde ödenmelidir. Aidatını ödemeyen üyeye  Yönetim Kurulu tarafından yazılı tebligat yapılır, aidatını  tebliğ tarihinden itibaren bir ay  içinde ödemeyen üye, Yönetim Kurulu tarafından   üyelikten çıkarılabilir ve hakkında alacağın tahsili için gerekli yasal işlemler başlatılır.

Madde_ 25) Derneğin Gelirleri

Üye aidatları aylık 150 tl.

Giriş ücreti

Dernekçe  tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışmaları, konferans gibi sosyal ve kültürel  faaliyetlerden sağlanan gelirler

Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler

Her türlü bağış ve yardımlar, sponsorluk ve reklam gelirleri

Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

Derneğin yürüteceği ekonomik faaliyetlerden ve hizmetlerden elde edilen gelirler.

Dış ülkedeki gerçek ve tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan sağlanan yardımlar.

Madde_ 26) Defter Ve Kayıtlar

Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar

Üye kayıt defteri ; Üyelerin kimlikleri, giriş tarihleri aylık veya yıllık aidatları yazılır.

Yönetim Kurulu karar defteri ; alınan kararlar, tarihleri yazılır ve imzalanır.

Gelen giden evrak defteri; evrak tarih ve numaraları bu deftere kayıt olur.

Gelir gider defteri; Dernek namına alınan bütün paralar ve verilen yerler yazılır.

Dernek bütçesinin 100.000 TL’yi geçmesi halinde 

26/d maddesinde yazılı defter yerine

Yevmiye defteri

Büyük defter

Envanter defteri tutar

Bu defterin tutulma usulü ile kayıt şekli vergi usul kanunu ile bu kanunun maliye  bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan muhasebe sistemi uygulama genel tebliğleri esaslarına göre yapılır. Dernekçe tutulacak tüm defterlerin noterden veya il dernekler müdürlüğünden tasdikli olması zorunludur.

  Madde_ 27) Hesap Dönemi

Hesap dönemi 1 takvim yılıdır. 1 Ocak’ta başlar 31 Aralık’ta sona erer. Kuruluş aşamasında ise kuruluş tarihinde başlar ve 31 Aralık’ta sona erer.

  Madde_ 28) Gelir- Giderlerde Usül

Dernek gelirleri  alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili  halinde, banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti alındı belgesi yerine geçer. Dernek giderleri fatura, perakende fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak gelir vergisi kanunun 94. maddesi kapsamında bulunan ödemeler için vergi usul kanunu hükümlerine  göre gider pusulası, bu kapsamda bulunmayan ödemeler için gider makbuzu düzenlenir.

Saklama Süresi :  Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından alındı belgeleri  harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda  belirtilen  süreler  saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak beş yıl saklanır.

Yardım Toplama Yetki Belgesinin Düzenlenmesi Ve Kullanılması

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, yetki süresi de belirilmek  suretiyle, Yönetim Kurulu kararıyla tespit edilir. Yetki belgelerinin süresi, yönetim kurullarının görev süresi ile sınırlıdır. Dernek adına gelir tahsil etmekle  yetkili olan kişiler, tahsil ettikleri paraları en geç iki iş günü içinde  derneğe teslim etmeli ya da derneğin banka hesabına yatırmalıdır.

Madde_ 29)  Derneğin Harcamaları

Derneğin bütün harcamaları Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Acil durumlarda başkana ödeme yetkisi verir.  Dernek paraları milli bankalarda dernek adına açılan hesapta saklanır. İlgili hesaptan para çekmek veya bir yere para göndermek, Yönetim Kurulu üyelerinden birinin imzası ile mümkündür.

Madde_ 30) Derneğin Borçlanma Usul Ve Esasları:

20.000 TL  kadar dernek Yönetim Kurulu  kararı ile, bu miktardan fazlası için Genel Kurul kararı  gereklidir.

Madde_ 31) Derneğin İç Denetim Şekilleri

Derneğin iç denetimi, dernek kanunu ve dernek tüzüğüne göre denetleme kurulu tarafından gerçekleştirilir.

Madde_ 32) Bildirim Yükümlülüğü

Derneğimiz mülki idare amirliğine  önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilir.

Madde_ 33) Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikler, Genel Kurul toplantı sonuçları, dernek organlarında meydana gelen değişiklikler, tüzükte yapılan değişiklikler ve taşınmaz malların tapuya tescil tarihinden itibaren en geç otuz gün içerisinde mülki amire bildirilir.

 

Madde_ 34) Platform Oluşturulması

Derneğimiz amaçları ile ilgisi bulunan  ve kanunlarla  yasaklanmayan alanlarda diğer dernek, vakıf, sendika vb. gibi toplum kuruluşları ile ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere platformlar oluşturabilir.

Bu platformların oluşturulması  için Genel Kurul kararı ile Yönetim Kuruluna yetki verilir, Yönetim Kurulu bu yetkiye binaen  derneği temsil etmek için kişi veya kişileri görevlendirir.

Madde_ 35) Tüzük Değişikliği

Tüzük değişikliğine karar vermek yetkisi Genel Kurulundur. Genel Kurula katılma hakkına sahip üyelerin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır.  Kabul edilen değişiklik mülki amirine otuz gün içinde bildirilir.

Madde_ 36) İlçe Temsilcilikleri

Çanakkale il genelinde faaliyet gözteren turistik işletmeler ile ilişkilerin güçlendirilmesi, il genelinde turizm alanında ihtiyaç ve beklentilerin etkin yönetilebilmesi için üyeler içinden ilçe temsilcileri belirlenir. Her ilçe için 1 asil 1yedek ilçe temsilcisi genel kurulda gerçekleştirilen yönetim kurulu seçimleri ile birlikte seçimi gerçekleştirilir. Görevli oldukları dönem içinde görevi tamamlayamamaları dahilinde yönetim kurulu bir sonraki genel kurula kadar 1 üyeyi ilçe temsilcisi olarak belirler.  İlçeler :

38.1. Bozcada – Geyikli

38.2. Gökçeada – Eceabat – Gelibolu

38.3. Assos – Küçükkuyu

38.4. Yenice – Çan – Biga

38.5. Çanakkale merkez

 İlçe  Temsilcisinin görevleri:

1.İlçe turizm alanında faaliyet gözteren tesisler ile dernek arasında sürekli iletişim sağlaması.

2.İlgili ilçenin turizm ile ihtiyaç, talep, eksik ve beklentileriyle ilgili çalışmalar yürüterek dernek yönetim kuruluna sunar.

3.İlçede turizm alanında faaliyet gözteren işletmelerin üyeliklerle ilgili derneği bilgilendirmesi.

4.Dernek yönetim kurulu ile koordinasyon halinde dernek yönetim kurulu onayı ile dernek adına etkinlikler düzenlemesi.

Madde_ 37) Aynı şirkete ait ikinci işletme kaydı

Derneğe üye olan iki veya daha fazla turistik işletmeye sahip şahıs veya şirketlerin; iki ve üzeri tesise sahip işletmelerin her biri için, en yüksek ödediği aidatlarının %50 sini ilave her tesis için ayrı ayrı ödemek suretiyle; ilgili tesislerinin Çatod’a üye tesis olarak kayıt edilmesi ve bu tesislerin Çatod’un yapacağı faaliyetlerde yer alabilmesine; diğer taraftan genel kurul toplantılarında ise ilgili tesislere sahip olan şahıs veya şirketlerin 1 oy ile temsili uygulanır.

Madde_ 38) Derneğin Feshi

Derneğin Genel Kurul tarafından Tasfiye Edilmesi ;  Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Bu kararı alabilmesi için Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan üyelerin en az 3/2 sinin toplantıda hazır bulunması şarttır.  Derneğin borçları ödenir, alacakları tahsil edilir. Kalan para ve mal  varlığı son Genel Kurul tarafından belirlenecek yere bırakılır. Tasfiye yedi gün içinde mülki amirliğine bildirilir.

Madde_ 39) Hüküm Eksikliği

Dernek tüzüğünde hüküm bulunmayan durumlarda 5253 sayılı Dernekler Kanunu, bu konuda hüküm bulunmayan konularda  da 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.

  Adı Soyadı Ünvanı İmza

 

İ.Armağan Aydeğer Başkan

Yaşar Ersoy Başkan Yardımcısı

Salih Yüksel Genel Sekreter

Mert İnce Sayman

Ramazan Candan Asil Üye

Şenol Dağınık Asil Üye

Mustafa Tokoğlu Asil Üye