Turizm Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Turizm Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

KHK’nin Tarihi – No: 24/01/1989 – 355

Yetki Kanunu Tarihi – No: 12/03/1986 – 3268 ; 09/04/1987 – 3347 ; 12/10/1988 – 3479

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi – No: 02/03/1989 – 20096 Mükerrer

16/04/2003 kabul tarihli, 29/04/2003 tarih ve 25093 sayılı R.G.de yayımlanan 4848 sayılı Kanunun 38. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

BİRİNCİ KISIM: AMAÇ, GÖREV, TEŞKİLAT

AMAÇ

Madde 1 – Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı; yurdun turizme elverişli bütün imkanlarını ülke ekonomisine olumlu katkılar sağlayacak ve Türk toplumunun sağlıklı dinlenme ihtiyacını karşılayacak şekilde değerlendirmek; turizmin geliştirilmesi, pazarlanması, teşvik ve desteklenmesi için önlemler almak, turizm konularıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını yönlendirmek ve işbirliğinde bulunmak için Turizm Bakanlığının kurulmasına, teşkilat ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

GÖREV

Madde 2 – Turizm Bakanlığının görevleri şunlardır:

a) Turizmi milli ekonominin verimli bir sektörü haline getirmek için yurdun turizme elverişli bütün imkanlarını değerlendirmek, geliştirmek ve pazarlamak,

b) Yerli ve yabancı yatırım potansiyelini yönlendirmek,

c) Turizm yatırımları ile ilgili taşınmazları temin etmek ve kamulaştırmak, etüt, proje ve inşaatını yapmak, yaptırmak,

d) Turizm konuları ile ilgili kurum ve kuruluşları yönlendirmek, teşvik etmek ve işbirliğinde bulunmak,

e) Türkiye’nin turistik varlıklarını her alanda tanıtıcı dokümantasyonu hazırlamak ve hazırlatmak, her türlü imkan ve araçlardan faydalanarak turizmle ilgili tanıtma hizmetlerini içerde ve dışarda yürütmek,

f) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

TEŞKİLAT

Madde 3 – Turizm Bakanlığı teşkilatı, merkez teşkilatı ile taşra ve yurtdışı teşkilatından, bağlı ve ilgili kuruluşlardan meydana gelir.

İKİNCİ KISIM: BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI

MERKEZ TEŞKİLATI

Madde 4 – Bakanlık merkez teşkilatı ana hizmet birimleriyle danışma ve denetim birimleri ve yardımcı birimlerden meydana gelir.

Bakanlık merkez teşkilatı ekli cetvelde gösterilmiştir.

BİRİNCİ BÖLÜM: BAKANLIK MAKAMI

BAKAN

Madde 5 – Bakan, Bakanlık kuruluşunun en üst amiridir ve Bakanlık hizmetlerini mevzuata, Hükümetin genel siyasetine, milli güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve bakanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli, Başbakana karşı sorumludur.

Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup, Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.

MÜSTEŞAR

Madde 6 – Müsteşar, Bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup, Bakanlık hizmetlerini Bakan adına ve Bakanın direktif ve emirleri yönünde, Bakanlığın amaç ve politikalarına, kalkınma planlarına ve yıllık programlara, mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler ve yürütür.Bu amaçla Bakanlık Teftiş Kurulu hariç Bakanlık kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını takip ve temin eder.

Müsteşar, yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı sorumludur.

MÜSTEŞAR YARDIMCILARI

Madde 7 – (Değişik madde: 25/03/1990 – KHK – 411/1 md.)

Bakanlıkta Müsteşara yardımcı olmak üzere üç Müsteşar Yardımcısı görevlendirilebilir.

İKİNCİ BÖLÜM: ANA HİZMET BİRİMLERİ

ANA HİZMET BİRİMLERİ

Madde 8 – (Değişik madde: 25/03/1990 – KHK – 411/2 md.)

Turizm Bakanlığı’nın ana hizmet birimleri şunlardır:

a) Yatırımlar Genel Müdürlüğü,

b) İşletmeler Genel Müdürlüğü,

c) Tanıtma Genel Müdürlüğü,

d) Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğü,

e) Dışilişkiler Dairesi Başkanlığı,

YATIRIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Madde 9 – (Değişik madde: 25/03/1990 – KHK – 411/3 md.)

Yatırımlar Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Ülkenin turizme tahsis edilebilecek kaynaklarını araştırmak, önceliklerini belirlemek; turizm sektöründe kullanılabilecek doğal kaynakların korunması ve değerlendirilmesiyle ilgili çalışmaları yürütmek, bu konuyla ilgili olarak diğer kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak;

b) Turizm talep ve türlerinde meydana gelen değişme ve gelişmelerle uyumlu turizm politikalarının oluşturulmasına ve yatırımların yönlendirilmesine elverişli, her türlü araştırmaları yapmak, istatistiki verileri toplamak, değerlendirmek ve sektörün yararına sunmak;

c) 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ile turizm bölge, alan ve merkezlerinin tespiti, ilanı ve bu yerlerin planları konusunda Bakanlığa verilen görev ve yetkileri yürütmek;

d) Sektörün istifadesine sunulacak taşınmazların gerektiğinde kamulaştırma da dahil olmak üzere, temini ile yatırımcılara tahsisi işlemlerini yürütmek;

e) Yerli ve Yabancı Yatırımcıları yönlendirmek;

f) Turizm sektöründe yatırım yapan kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün alt ve üstyapı yatırımlarını sektörün öncelik ve ihtiyaçlarına göre tespit etmek, yönlendirmek, yıllık yatırım programlarını hazırlamak, gerekli görülenlerin uygulamalarını yapmak veya yaptırmak;

g) Genel Müdürlüğün görevleri ile ilgili konularda bilgilerin değerlendirilmesi ve ilgili kuruluşlar ve birimlere ulaştırılması amacıyla dökümantasyon merkezi kurmak;

h) Bakanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.

İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Madde 10 – (Değişik madde: 25/03/1990 – KHK – 411/4 md.)

İşletmeler Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır :

a) Sektörün öncelik ve ihtiyacına göre, her türlü teşvik aracından yararlanmak suretiyle turistik yatırım ve işletmelerin daha verimli çalışmalarının temini ile mevcutların kalitesinin yükseltilmesini sağlamak;

b) Turizm Yatırım ve İşletmelerinin Belgelendirme işlemlerini yürütmek;

c) Dünya turizm piyasasının gerekleri de dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenecek politika ve esaslara uygun olarak turizm işletmelerinin uygulayacakları fiyatların tanzim ve tasdik işlemlerini yürütmek;

d) Turizm işletmelerinin, turizm meslek kuruluşlarının ve Turist Rehberlerinin faaliyetlerini denetlemek, denetim sonuçlarına göre, bu işletme, kuruluş ve kişilerin ödüllendirme veya cezalandırma işlemlerini yürütmek;

e) Bu hizmetlerin yürütülmesi için ilgili kamu kuruluşları, mahalli idareler, turizm meslek kuruluşları, üniversiteler, iktisadi devlet teşekkülleri ile kamu iktisadi kuruluşları ve bunların müesseseleri ve iştirakleri ile gerekli işbirliğini sağlamak;

f) Bakanlıktan belgesiz mahal ve tesislerde turistlerin karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak araştırma ve inceleme yapmak, bu amaçla ilgili kuruluşlardan yardım talep etmek;

g) Bakanlığın hizmetlerine bağlı olarak ihtiyaç duyduğu üst yapılara ilişkin proje ve inşaat işlerini yapmak veya yaptırmak;

h) Genel Müdürlüğün görevleri ile ilgili konularda bilgilerin değerlendirilmesi ve ilgili kuruluşlar ve birimlere ulaştırılması amacıyla dökümantasyon merkezi kurmak;

ı) Bakanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.

TANITMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Madde 11 – (Değişik madde: 25/03/1990 – KHK – 411/5 md.)

Tanıtma Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır :

a) Her türlü imkandan yararlanarak, turizm değerlerinin, yurt içinde ve dışında tanıtımını yapmak, yaptırmak; bu amaçla yurt içinde ve dışında seminer, sempozyum, kollokyum, kongre, fuar, sergi, festival,

yarışma, gösteriler ve benzeri faaliyetleri düzenlemek veya düzenlenmiş olanlara katılmak, bu yönde faaliyet gösteren yerli veya yabancı, kamu veya özel kurum, kuruluş, topluluk ve kişileri desteklemek,

yönlendirmek ve bunlar arasında gerekli işbirliğini sağlamak, bu tür faaliyetlerin ülkemizde yapılmasını özendirmek;

b) Dünya seyahat ticaretinin ülkemize yönelmesini sağlamak üzere, yurt içi ve dışındaki yerli ve yabancı seyahat ticareti kuruluşları ile ortak projeler geliştirmek, faaliyetlerine yardımcı olmak;

c) Yukarıda belirtilen faaliyetlerin kolaylaştırılması ve geliştirilmesi amacıyla, bu faaliyetleri yürüten, yönlendiren, kitle iletişim veya ulaştırma kurumları ile yakın ilişki içinde bulunmak ve yabancı kamuoyunu

etkileyebilecek konumda bulunan kişi, kurum, kuruluş, topluluk veya bunların temsilcilerini davet etmek ve ağırlamak;

d) Yurt içi ve yurt dışı tanıtma için gerekli yayın, döküman ve malzemeyi hazırlamak, hazırlatmak, satın almak ve dağıtmak;

e) Ülkemize yönelik turizm talebinin değerlendirilmesi ve buna uygun politikaların oluşturulması amacıyla yurt içinde ve dışında her türlü etüd ve araştırmaları yapmak veya yaptırmak, istatistiki verileri derlemek

ve yayımlamak;

f) Genel Müdürlüğün görevleri ile ilgili konularda bilgilerin değerlendirilmesi ve ilgili kuruluşlar ve birimlere ulaştırılması amacıyla dökümantasyon merkezi kurmak;

g) Avrupa Birliğinin turizm mevzuat ve politikalarına ilişkin işlemleri yapmak;

h) Bakanlıkça verilecek diğer görevleri yürütmek.

TURİZM EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Madde 11/A – (Ek madde: 25/03/1990 – KHK – 411/6 md.)

Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Turizm sektörünün eğitilmiş eleman ihtiyacının tesbiti, bu ihtiyacın karşılanması için gerekli tedbirlerin alınması ve eğitim programlarının hazırlanması ile uygulanmasını sağlamak,

b) Turizm sektörünün eğitilmiş eleman ihtiyacının karşılanması için ilgili meslek ve kamu kuruluşlarıyla gerekli işbirliğini yapmak,

c) Turizm elemanı yetiştirmek amacıyla eğitim merkezleri kurmak, kurslar açmak,

d) Turist rehberliği kursları açmak, rehberlerin yetiştirilmesini sağlamak,

e) Bakanlık personelinin ve meslek elemanlarının yurt içinde ve yurt dışında yetiştirilmesini planlamak ve gerçekleştirmek,

f) Eğitim programlarının geliştirilmesi ve eğitim düzeyinin yükseltilmesi amacıyla dış kaynaklardan teknik yardım sağlamak,

g) Toplumda turizm bilincinin geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, bu amaçla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlamak,

h) Turizmle ilgili kamu kuruluşları personelinin turizm konusunda eğitilmesini planlamak ve uygulanmasını sağlamak,

ı) Turizm Meslek Eğitimi konusunda kaynak oluşturmak üzere, ihtisas kütüphanesi ve dokümantasyon merkezi kurmak, çeşitli yayın ve araç – gereç sağlamak ve üretmek,

j) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Madde 12 – Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Ülkemizin dış politikası doğrultusunda, çeşitli ülkeler ve milletlerarası kuruluşlarla turizm ilişkilerini düzenlemek ve geliştirmek,

b) Turizm alanında çeşitli ülkelerin hükümetleriyle aktedilecek işbirliği anlaşmaları ile mübadele programlarının hazırlanması ve uygulanmasına ilişkin işlemleri yürütmek,

c) Milletlerarası turizm kuruluşları ile ilişkileri düzenlemek ve bunların yürütülmesinde gerekli koordinasyonu sağlamak,

d) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: DANIŞMA VE DENETİM BİRİMLERİ

DANIŞMA VE DENETİM BİRİMLERİ

Madde 13 – Turizm Bakanlığı merkez kuruluşundaki danışma ve denetim birimleri şunlardır:

a) Teftiş Kurulu Başkanlığı,

b) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı,

c) Hukuk Müşavirliği,

d) Bakanlık Müşavirleri,

e) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği.

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Madde 14 – Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakanın emri ve onayı üzerine Bakan adına aşağıdaki görevleri yapar:

a) Bakanlık teşkilatı ve Bakanlığa bağlı ve Bakanlıkla ilgili kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak denetim inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek,

b) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak,

c) Özel kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak,

d) Bakan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

Teftiş Kurulunun ve müfettişlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usulleri tüzükle düzenlenir.

ARAŞTIRMA, PLANLAMA VE KOORDİNASYON KURULU BAŞKANLIĞI

Madde 15 – Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Bakanlığa, Hükümet programı, kalkınma planları, yıllık programlar, Bakanlar Kurulu kararları ve milli güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen emir ve görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarını tesbit etmek, bu esaslara uygun olarak Bakanlığın ana hizmet politikasının ve planlarının hazırlanmasına yardımcı olmak,

b) Uzun vadeli planlarla, kalkınma planlarında ve yıllık programlarda öncelikle yer alması gerekli görülen hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel politikaların ilmi araştırma esaslarına göre tesbitini sağlamak, Bakanın onayını aldıktan sonra Devlet Planlama Teşkilatına göndermek,

c) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere Bakanlık bütçesini plan ve program esaslarına göre hazırlamak ve uygulamasını takip etmek,

d) Bakanlık yıllık çalışma programlarını hazırlamak, Bakanlık hizmetleriyle ilgili gerekli istatistikleri toplamak ve değerlendirmek,

e) Kalkınma plan ve programları ile Bakanlık yıllık çalışma programlarının uygulanmaları sırasında, Bakanlık teşkilatında ortaya çıkan çözümlenmesi gereken güçlükleri, aksaklıkları ve tıkanıklıkları Bakanlık veya bakanlıklararası seviyede giderici tedbirleri tesbit ederek makama sunmak, organizasyon ve metod hizmetlerini yürütmek,

f) Planlama ve koordinasyon konularında verilen diğer görevleri yerine getirmek, yıllık çalışma programlarının yürütülmesini takip etmek,

g) Bakanlığın tarihçesini hazırlamak,

h) Bakan tarafından verilen konularda araştırma ve inceleme yapmak ve diğer hizmetleri yürütmek,

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

Madde 16 – Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

a) Bakanlığın diğer birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek,

b) Bakanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak,

c) 8 Ocak 1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre idari ve adli davalarda gerekli bilgileri hazırlamak ve Hazineyi ilgilendirmeyen idari davalarda Bakanlığı temsil etmek,

d) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuat, plan ve prograrama uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak ve Bakanlık makamına sunmak,

e) Bakanlık kuruluşları tarafından hazırlanan veya diğer bakanlıklardan ve Başbakanlıktan gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hukuki açıdan inceleyerek görüş bildirmek,

f) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

BAKANLIK MÜŞAVİRLERİ

Madde 17 – Bakanlığın görev alanına giren ve özel önem ve öncelik taşıyan konularda Bakana yardımcı olmak üzere ondört Bakanlık müşaviri görevlendirilebilir.

Bakanlık müşavirleri Bakanlık makamına bağlıdır.

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ

Madde 18 – Bakanlıkta basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak üzere Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği teşkil edilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: YARDIMCI BİRİMLER

YARDIMCI BİRİMLER

Madde 19 – (Değişik madde: 25/03/1990 – KHK – 411/7 md.)

Turizm Bakanlığı merkez kuruluşundaki yardımcı birimler şunlardır :

a) Personel Dairesi Başkanlığı,

b) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı,

c) Savunma sekreterliği,

d) Özel Kalem Müdürlüğü,

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Madde 20 – Personel Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Bakanlığın insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak; personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak,

b) Bakanlık personelinin atama, özlük, emeklilik ve benzeri işlemlerini yürütmek,

c) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Madde 21 – (Mülga madde: 25/03/1990 – KHK – 411/8 md.)

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Madde 22 – İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,

b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek,

c) Bakanlığın mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek,

d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak,

e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,

f) Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak,

g) Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin Bakan veya Müsteşara sunulmasını sağlamak,

h) Bakan ve Müsteşarın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, Bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek,

ı) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak,

j) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek; bunlara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak,

k) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

l) Bakan ve Müsteşarca verilecek diğer görevleri yapmak.

SAVUNMA SEKRETERLİĞİ

Madde 23 – Savunma Sekreterliği özel kanununda ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri yerine getirir.

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Madde 24 – Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Bakanın resmi ve özel yazışmalarını yürütmek,

b) Bakanın her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek,

c) Bakanın ziyaret, davet, karşılama, uğurlama, ağırlama ve milli ve dini bayramlarla ilgili hizmetlerini düzenlemek, yürütmek ve diğer kuruluşlarla koordine etmek,

d) Bakanca verilecek diğer görevleri yapmak.

BEŞİNCİ BÖLÜM: SÜREKLİ KURUL

SÜREKLİ KURUL

Madde 25 – Turizm Bakanlığındaki sürekli kurul Turizm Şurası’dır.

TURİZM ŞURASI

Madde 26 – Turizm Şurası, turizm konusunda Bakanlığın en yüksek danışma organıdır.

Turizm Şurası, gerekli görülen turizm konularını görüşmek üzere ve üç yılda bir normal, gerektiğinde olağanüstü olarak Bakanın davetiyle toplanabilir.

Turizm Şurasının kararları istişaridir.

Turizm Şurasının sekreterya hizmetleri Turizm Genel Müdürlüğünce yürütülür.

Turizm Şurasının teşekkülü ve çalışma usulleri yönetmelikle düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ KISIM: TAŞRA VE YURTDIŞI TEŞKİLATI

TAŞRA TEŞKİLATI

Madde 27 – Bakanlık, bakanlıkların kuruluş ve görev esaslarını düzenleyen 3046 sayılı Kanun, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile İl idaresi Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü illerde taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir.

YURTDIŞI TEŞKİLATI

Madde 28 – Bakanlık, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname esaslarına uygun olarak yurtdışı teşkilatı kurmaya yetkilidir.

DÖRDÜNCÜ KISIM: SORUMLULUK VE YETKİLER

YÖNETİCİLERİN SORUMLULUKLARI

Madde 29 – Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların her kademedeki yöneticileri yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri, Bakanlık emir ve direktifleri yönünde, mevzuata, plan ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten bir üst kademeye karşı sorumludur.

KOORDİNASYON VE İŞBİRLİĞİ KONUSUNDA BAKANLIĞIN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUĞU

Madde 30 – Bakanlık ana hizmet ve görevleriyle ilgili konularda diğer bakanlıkların ve kamu kurum ve kuruluşlarının uyacakları esasları yürürlükteki mevzuata uygun olarak belirlemekle, kaynak israfını önleyecek ve koordinasyonu sağlayacak tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir.

Bakanlık, diğer bakanlıkların hizmet alanına giren konulara ilişkin faaliyetlerinde, Başbakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili bakanlıklara danışmak ve gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.

MAHALLİ İDARELERLE KOORDİNASYON SORUMLULUĞU

Madde 31 – Bakanlık, hizmet alanına giren konularda mahalli idarelerle koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.

YETKİ DEVRİ

Madde 32 – Bakan, Müsteşar ve her kademedeki Bakanlık ve kuruluş yöneticileri sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Yetki devri, devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.

BEŞİNCİ KISIM: ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

MÜKAFAT

Madde 33 – Bakanlık, kendi görev alanına giren konularda üstün başarı göstermiş kişi, topluluk ve kuruluşlara mükafat verebilir. Verilecek mükafatın miktarı ile verilme esas ve usulleri Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile birlikte hazırlanacak bir yönetmelikle tayin ve tesbit edilir.

KADROLAR

Madde 34 – Kadroların tesbit, ihdas, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir.

ATAMA

Madde 35 – 23/04/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanuna ekli 1 ve 2 sayılı cetvelde sayılanlar dışında kalan memurların atanmaları, taşra teşkilatına ilişkin bulunanlar valilik emrine olmak ve bunlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümleri uygulanmak kaydıyla, Bakan tarafından yapılır. Ancak, Bakan bu yetkisini gerekli gördüğü alt kademelere devredebilir.

Bakanlık bağlı ve ilgili kuruluşlarının kuruluş kanunlarında atamaya ilişkin hükümler saklıdır.

Yurtdışı teşkilatına ilk defa atanacakların, atanma tarihinden önce en az üç yıl Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında çalışmış olmaları şarttır.

(Değişik fıkra: 25/03/1990 – KHK – 411/9 md.) Yurtdışı teşkilatına atananlar, yurtdışında her defasında 3 yıl kalabilirler. Hizmette başarılı olmayanlar bu süreden önce geri alınabilir. Gerek görüldüğü takdirde yurtdışında kalma süresi Bakan onayıyla 2 yıl uzatılabilir.

(Değişik fıkra: 25/03/1990 – KHK – 411/9 md.) Yeniden yurtdışına atanabilmek için Bakanlık Merkez ve Taşra teşkilatında en az 2 yıl çalışmış olmak şarttır.

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Madde 36 – Bakanlık her türlü baskı, dağıtım ve reklam işleri ile afişler, turistik ve tanıtıcı yayınlar yapmak ve bunlarla ilgili tesisler kurmak, film, fotoğraf, plak ve hatıra eşyası hazırlamak, satış yerleri ve sergileri açmak, radyo ve televizyon programları, folklör gösterileri, festivaller düzenlemek ve turizm konularında yerli ve yabancı kuruluşlarla ortaklıklar kurmak üzere döner sermaye işletmesini kurabilir. Döner sermayenin kuruluş sermayesi 250 milyon liradır.

Bu miktarı on katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Döner sermaye, bütçeye bu amaçla konulacak ödeneklerle ayni yardımlar, döner sermaye faaliyetlerinden elde edilecek karlar, bağış ve yardımlardan oluşur.

Bağış ve yardımlar tahsis olunan sermaye ile sınırlı olmaksızın tahsis olunan sermaye tutarına eklenir.

Döner sermaye işletmeleri Muhasebei Umumiye Kanunu ile Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir.

Döner sermayenin işletilmesinden doğan karlar ödenmiş sermaye, tahsis edilen sermaye tutarına ulaşıncaya kadar döner sermayeye eklenir.

Döner sermaye işletmesinin kuruluş ve teşkilatına, döner sermayenin işletilmesine, hesap usullerine, alım, satım, yapım, bakım ve onarım işlemlerine dair esaslar Maliye ve Gümrük Bakanlığının görüşü alınarak düzenlenecek bir yönetmelikle belirlenir.

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER

Madde 37 – 13/02/1984 tarihli ve 187 sayılı, 08/06/1984 tarihli ve 216 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDELER

Geçici Madde 1 – Kültür ve Turizm Bakanlığının Turizm Genel Müdürlüğü, Tanıtma ve Pazarlama Genel Müdürlüğü, Turizm Planlama ve Yatırımlar Daire Başkanlığı personeli kadroları ile birlikte hiç bir işleme gerek kalmaksızın Turizm Bakanlığına devredilmiştir.

Geçici Madde 2 – Kültür ve Turizm Bakanlığına ait her türlü menkul ve gayrımenkul, araç gereç, malzeme, döşeme, demirbaş, taşıt ve personel ile merkez ve taşra teşkilatına ait kadroların Kültür Bakanlığı ile Turizm Bakanlığına devri iki bakanlık arasında yapılacak protokolle tesbit edilir. İptal ve ihdas edilecek kadro cetvelleri bir ay içinde gereği yapılmak üzere Başbakanlığa gönderilir.

Turizm Bakanlığının 1989 Mali Yılı harcamaları Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinden karşılanır. Bu konuda düzenlemeler yapmaya Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.

Geçici Madde 3 – Bu Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Turizm Bakanlığı teşkilatlanıncaya kadar, ana hizmet birimleri dışındaki hizmetleri Kültür Bakanlığı personeli eliyle yürütülür.

Geçici Madde 4 – (Değişik madde: 17/03/1989 – KHK – 364/4 md.)

Kültür ve Turizm Bakanlığı yurtdışı teşkilatına ait menkul, gayrimenkul, araç, gereç, malzeme, taşıt, döşeme ve demirbaşları Turizm Bakanlığına devredilmiştir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı yurtdışı teşkilatı personeli Turizm Bakanlığına ait ekli (2) sayılı listenin yurtdışı bölümündeki kadrolara atanmış sayılırlar.

Geçici Madde 5 – Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 36 ncı maddesine göre kurulması öngörülen Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü teşkilatlanıncaya kadar sözü edilen maddede belirtilen hizmetler 19/06/1979 tarihli ve 2252 sayılı Kanunla kurulan döner sermaye işletmesi tarafından yürütülür.

Geçici Madde 6 – Diğer mevzuatta Kültür ve Turizm Bakanlğına yapılmış olan atıflar, hizmetin özelliğine göre Kültür Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili hükümlerine yapılmış sayılır.

Geçici Madde 7 – (Ek madde: 17/03/1989 – KHK – 364/5 md.)

Bu Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Geçici Madde 8 – (Ek madde: 17/03/1989 – KHK – 364/5 md.)

Kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldırılanlar yeni bir kadroya atanıncaya kadar, durumlarına uygun işlerde görevlendirilebilirler. Bunların eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer özlük hakları şahıslarına bağlı olarak devam eder.

Geçici Madde 9 – (Ek madde: 17/03/1989 – KHK – 364/5 md.)

Turizm Bakanlığı Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı teşkilatlanıncaya kadar bu Başkanlığın görev, yetki ve sorumlulukları Kültür Bakanlığı personeli eliyle yürütülür.

YÜRÜRLÜK

Madde 38 – Bu Kanun Hükmünde Kararname 18/03/1989 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

Madde 39 – Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

KHK’YE İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER:

25/03/1990 TARİH VE 411 SAYILI KHK’NİN GEÇİCİ MADDELERİ:

Geçici Madde 1 – Bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen esaslara göre yeniden düzenleme yapılıncaya kadar Bakanlık Merkez ve yurtdışı teşkilatında değişen ve yeniden kurulan birimlere verilen görev ve hizmetler mevcut merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı tarafından yürütülmeye devam olunur.

Geçici Madde 2 – Ekli (2) sayılı listede yer alan şahsa bağlı kadrolar 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (IV) sayılı cetvelin Turizm Bakanlığı bölümüne eklenmiştir.

Geçici Madde 3 – Kadro ve ünvanları değişenler veya kaldırılanlar yeni bir kadroya atanıncaya kadar, durumlarına uygun işlerde görevlendirilebilirler. Bunların eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer özlük hakları şahıslarına bağlı olarak devam eder.

Bu gibilerin Bakanlık Merkez veya taşra teşkilatında durumlarına uygun kadrolara atanmaları halinde de bunlara, değişiklikten önce aldıkları aylık, ek gösterge ve her türlü haklardaki miktarlardan az olmayacak şekilde ödeme yapılır.