KVKK - Gizlilik & Güvenlik

ÇANAKKALE TURİSTİK OTELCİLER, YATIRIMCILAR VE İŞLETMECİLER DERNEĞİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN GERÇEK KİŞİ AYDINLATMA METNİ

Çanakkale Turistik Otelciler, Yatırımcılar ve İşletmeciler Derneği olarak, siz değerli üyelerimize ait elde etmiş olduğumuz kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla ÇATOD tarafından hangi kapsamda işlenebileceğine ilişkin açıklamalarda bulunmak, bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Amacımız; 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 10. maddesi gereğince, toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, kimlere ve hangi amaçla aktarılacağı, toplanma yöntemleri, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

Bu metnin hedef kitlesi, Derneğimiz çalışanları veya Derneğimize iş başvurusu yapmış olan çalışan adayları dışındaki, Derneğimiz tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilerdir.

Toplanan Kişisel Verileriniz

Dernek ile olan üyelik ilişkisine dayalı olarak, ilgili mevzuat ve Dernek Tüzüğü kapsamında aşağıda sayılı kişisel verilerinizi işlemekteyiz:

Kimlik Bilgileri:Ad-soyad, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile vergi numarası, taşıt plakası vb. bilgiler

İletişim Bilgileri: Cep telefonu numarası, E-posta.

İşyeri Bilgileri: Dernek üyeliği kapsamında doldurmuş olduğunuz başvuru formu kapsamında zorunlu olmamakla birlikte isteğe bağlı olarak ilettiğiniz çalıştığınız kurum ve pozisyon bilgileri.

Eğitim Bilgileri: Dernek üyeliği kapsamında doldurmuş olduğunuz başvuru formu kapsamında zorunlu olmamakla birlikte isteğe bağlı olarak ilettiğiniz mezun olduğunuz/halen okuduğunuz okul ve bölüm bilgileri. Uzmanlık alanınız ve sertifika bilgileriniz.

Müşteri Bilgisi (Dernek üye Bilgisi): Hizmetlerimizden faydalanan üyelere ait bilgiler (ör. üye no, meslek bilgisi, vb.)

Müşteri İşlem Bilgisi (Dernek/Bülten üye Bilgisi):

Finansal Bilgi:Derneğin kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler ile banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgisi, finansal profil, malvarlığı verisi, gelir bilgisi gibi veriler

Mesleki Deneyim:Diploma bilgileri, Gidilen kurslar, Meslek içi eğitim bilgileri, Sertifikalar, Transkript bilgileri vb.

Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Çekilen Fotoğraflar ve Videolar, ses kayıtları,

Diğer Bilgiler: (İmza vb.)

Metin içerisinde yukarıda sayılı veriler gerçek kişi üyelerimize ve tüzel kişi üyelerimizin gerçek kişi temsilcilerine ait olduğu ölçüde KVKK kapsamında kişisel veri teşkil edecek olup, bu bilgiler bu metin içerisinde birlikte "Kişisel Veri" olarak anılacaktır.

I. Kişisel Verilerinizi İşlemenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz, üyelik başvurunuz sırasında ve sonrasında yazılı, sözlü olarak veya elektronik ortamda tarafımıza iletmeniz halinde, internet formları aracılığıyla, katılmış olduğunuz etkinlikler, eğitimler ve projeler sırasında çekilen fotoğraf, video ve ses kayıtları vasıtası ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve 5253 Sayılı Dernekler Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuat gereğince, Dernek Tüzüğü'nde ayrıntılı olarak belirtilen dernek kuruluş amaçları ve faaliyet alanları doğrultusunda, gerektiğinde açık rızanız ile aşağıda belirtilen amaçlarla doğru orantılı olarak, Kanun'un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen hukuki sebepler ile işlenmektedir.

II. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşliyoruz?

 • Dernek Tüzüğü'nde belirtilen amaçlar ve çalışma konuları doğrultusunda faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Derneğin genel kurul toplantıları, çalışma grubu toplantıları, komisyon toplantıları, zirveler, gündem toplantıları, diğer üye toplantıları gibi Dernek üyeleri veya temsilcilerine yönelik etkinliklerin ve ilgili süreçlerin organizasyonu, yönetilmesi ve yürütülmesi,
 • Dernek ile üyeler arasında üyelik hakları ve yükümlülüklerine ilişkin konularda iletişimin sağlanması ve ilgili hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Derneğin tanıtımı ve gerçekleştirilen etkinlikler hakkında bilgi verilmesi,
 • Derneğin faaliyet ve hizmetlerinin belirlenmesi, uygulanması, hizmet politikalarının yürütülmesi,
 • Dernek içi iletişim ve iş birliğinin güçlendirilmesi,
 • Dernek içi raporlama faaliyetlerinin icrası,
 • Dernek faaliyetleri kapsamında üyelerin bilgilendirilmesi,
 • Derneğe ait veya Derneğin kullanımına tahsis edilmiş tüm mekanların ve tesislerin güvenlik ve denetiminin yürütülmesinin temini,
 • İdari kurum ve kuruluşların ve mahkemelerin talebi üzerine gerekli bilgi ve belgelerin bu kurum, kuruluş veya mahkemelere sunulması,
 • Mevzuat kapsamında Dernek tarafından tutulması öngörülen defter ve kayıtların tutulması, raporlanması, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, sözleşmelerin gerekliliklerinin yerine getirilmesi,
 • 5223 sayılı Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve diğer sair mevzuat hükümleri uyarınca yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Üyeler ile ilgili hukuki süreçlerin yürütülmesi,
 • Bilgi işlem gereksinimleri, sistemsel yapısı, alınan bilgi işlem destek hizmetlerinin gerekliliği, veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması/yedekleme yapılması.
 • Üye memnuniyetinin ölçümlenmesi ve artırılması, şikâyet yönetimi, yeni projeler ve etkinlikler ile ilgili görüş ve önerilerinizi almak, sorun-hata bildirimlerinizi almak, projeler ve etkinliklere, şikâyet ve taleplerinize yönelik tarafınıza bilgi verilmesi,
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Organizasyon ve etkinlik Yönetim süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Yasal ve Düzenleyici Gereksinimlerin Yerine Getirilmesi,
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

III. Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz?

KVKK ve yukarıda yer alan I ve II. Maddeler uyarınca toplanan kişisel verileriniz; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK'nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde ve yukarıda yer alan amaçlarla, ÇATOD üyelerine ve çalışanlarına, iş ortaklarına, hizmet ve servis sağlayıcılarına, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel hukuk kişilerine aktarılabilmektedir.

IV. Veri Sahibi Olarak KVKK' nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?

Kişisel veri sahibi olarak,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığınıöğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yokedilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncükişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

V. Veri Sahibi Olarak Haklarınızı Ne Şekilde Kullanacaksınız?

KVKK'nın 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz yukarıda anılan haklarınızı kullanmak içinlink üzerinde belirtilen Başvuru Formu'nu eksiksiz doldurmak veeksiksiz doldurduğunuz bu formu ÇANAKKALE TURİSTİK OTELCİLER, YATIRIMCILAR VE İŞLETMECİLER DERNEĞİ FEVZİPAŞA MAH. FATİH SOK. NO:5 D:4 ÇANAKKALEadresine bizzat başvurarak veya noter vasıtasıyla iadeli posta yoluylailetmek suretiyle ÇATOD ile irtibata geçebilirsiniz.

ÇATOD, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bununla beraber, kişisel verilerinizle ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri her zaman info@catod.org adresine mail yoluyla başvurmak suretiyle bildirebilirsiniz.

VI. Kişisel Verileriniz Ne Süreyle İşlenecektir?

KVKK'ya uygun olarak, işbu Aydınlatma ve Rıza Metni'nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVKK md. 7/f.1.'e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zaman aşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

VII. KVKK uyarınca ÇATOD'un Kişisel Verilerinizi Açık Rızanız Olmaksızın İşleyebileceği Haller:

KVKK'nın 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde ÇATOD, açık rızanız aranmaksızın yukarıda belirtilen ve kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir:

 • Kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,
 • ÇATOD ve ilişkili şirketleri/kuruluşları*, III. maddede belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişiler ile akdettiğiniz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • ÇATOD'un bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, ÇATOD'un meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

VERİ SORUMLUSU İLETİŞİM BİLGİLERİ

ÇANAKKALE TURİSTİK OTELCİLER, YATIRIMCILAR ve İŞLETMECİLER DERNEĞİ

Adres: FEVZİPAŞA MAH. FATİH SOK. NO:5 D:4 ÇANAKKALE

Web Adresi: https://www.catod.org/

E-Posta: info@catod.org

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMUÇEREZ POLİTİKASI

Birçok web sitesi gibi, catod.org da Web Sitesi üzerinde trafik analizi gerçekleştirmek ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını anlamak amacıyla Çerezler kullanılmaktadır.

Çerez; kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan, çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan bir dosyadır. catod.org ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayabilecektir. catod.org çerezleri; günlük dosyaları, boş gif dosyaları ve/veya üçüncü taraf kaynakları yoluyla topladığı bilgileri tercihlerinizle ilgili bir özet oluşturmak amacıyla depolar. catod.org, web sitesinin içeriğini size göre iyileştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek amacıyla; site üzerinde gezinme bilgilerinizi ve/veya site üzerindeki kullanım geçmişinizi izleyebilmektedir. catod.org çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda site üzerinde sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir. İnternet Sitemiz oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum kimliği çerezi, tarayıcınızı kapattığınızda sona erer. Kalıcı çerez ise sabit diskinizde uzun bir süre kalır. İnternet tarayıcınızın "yardım" dosyasında verilen talimatları izleyerek veya "www.allaboutcookies.org" veya "www.youronlinechoices.eu" adresini ziyaret ederek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz. Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini kullanmaya devam edebilirsiniz fakat web sitesinin tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir.

catod.org çerezleri; yaptığınız tercihleri hatırlamak ve web sitesi kullanımınızı kişiselleştirmek için kullanır. Bu kullanım parolanızı kaydeden ve web sitesi oturumunuzun sürekli açık kalmasını sağlayan, böylece her ziyaretinizde birden fazla kez parola girme zahmetinden kurtaran çerezleri ve web sitesini daha sonraki ziyaretlerinizde sizi hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir. catod.org web sitesine nereden bağlandığınız, web sitesi üzerinde hangi içeriği görüntülediğiniz ve ziyaretinizin süresi gibi web sitesini nasıl kullandığınızın izlenmesi dahil olmak üzere; web sitesini nasıl kullandığınızı belirlemek için kullanır. catod.org web sitesindeki çerezler ilgi alanlarınıza ve size daha uygun içerik sunmak amacıyla kullanılır.

Çerezler konusunda daha detaylı bilgi için şu adresleri ziyaret edebilirsiniz:: www.aboutcookies.org - www.allaboutcookies.org

Hangi Çerezler Kullanılmaktadır?

Çerezler, sahipleri, kullanım ömürleri ve kullanım amaçları bakımından sınıflandırılabilir.

Web Sitesinde, Web Sitesi çerezleri ve üçüncü taraf Çerezler kullanılmaktadır. Web Sitesi çerezleri, Web Sitesi tarafından yönetilirken, üçüncü taraf çerezlerini farklı firmalar yönetmektedir.

Kullanım ömrüne göre, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır. Oturum çerezleri ziyaretçinin Web Sitesini terk etmesiyle birlikte silinirken, kalıcı çerezler değişen sürelerle ziyaretçilerin cihazlarında kalmaktadır.

Kullanım amaçlarına göre, Web Sitesinde teknik çerezler, doğrulama çerezleri, hedefleme/reklam çerezleri, kişiselleştirme çerezleri ve analitik çerezler kullanılmaktadır.

Çerezler Neden Kullanılmaktadır?

Web Sitesinde, Çerezler aşağıdaki amaçlar kapsamında kullanılmaktadır:

Web Sitesinin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, Web Sitesi üyelerinin, üyelik bilgileriyle giriş yapabilmesi.

Web Sitesini analiz etmek ve Web Sitesinin performansını arttırmak. Örneğin, Web Sitesini ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.

Web Sitesinin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Web Sitesini ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması veya Web Sitesi üzerinden üçüncü taraf sosyal medya faaliyetlerine bağlantı sağlamak.

Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla ilgili reklam gösterilmesi.

Çerez Tercihleri Nasıl Yönetilir?

Ziyaretçilerin kendilerine ait hangi kişisel verilerin toplanabildiği konusunda tercihlerini serbestçe kullanabilmesi Web Sitesi için son derece önemlidir. Bununla birlikte, Web Sitesinin çalışması için zorunlu olan Çerezler konusunda tercih yönetimi mümkün olamamaktadır. Ayrıca, bazı Çerezlerin kapatılması halinde Web Sitesinin çeşitli fonksiyonlarının çalışmayabileceğini hatırlatırız.

Web Sitesinde kullanılan Çerezlere dair tercihlerinizi ne şekilde yönetebileceğinize ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

Ziyaretçiler, Web Sitesini görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden Çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkanlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı Çerezleri devre bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır. Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel açıklamaya şu adresten ulaşmak mümkündür: https://www.aboutcookies.org/ Çerezlere ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin Web Sitesine erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.

Google Analytics tarafından yönetilen Çerezleri kapatmak için şu bağlantıya tıklayabilirsiniz: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için şu bağlantıya tıklayabilirsiniz: https://www.google.com/settings/ads/

Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihler şu bağlantı üzerinden yönetilebilir: Your Online Choices

Mobil cihazlar üzerinden Çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir.

Son güncelleme tarihi: 27/12/2021